Bekijk hier onze algemene voorwaarden | Dijkstra Platics
Reading Time: < 1 minute

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt  verstaan onder:

Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dijkstra Plastic B.V., statutair gevestigd te Haaksbergen zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Verkoper een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Verkoper een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Producten: alle zaken die ten behoeve van Afnemer worden geproduceerd en/of aan Afnemer worden geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Afnemer.
 • Algemene (inkoop) voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing tussen Verkoper en Afnemer en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Verkoper.
 • Slechts na schriftelijke overeenstemming kan afgeweken worden van deze algemene voorwaarden.
 • In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze  algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Offertes

 • Alle door Verkoper gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Een door Verkoper gemaakte offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders  aangegeven.
 • Indien Verkoper kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte dan is Verkoper bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij  Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4 De overeenkomst: aanvang/duur/opschorting/einde

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de offerte van Verkoper.
 • Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
 • Onverminderd de verder aan Verkoper toekomende rechten en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Verkoper, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst opschorten of ontbinden:
  1. ingeval Afnemer met de voldoening van haar (betalings)verplichtingen in verzuim is;
  2. op Afnemer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard, dan wel Afnemer surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
  4. ingeval Afnemer haar bedrijf verkoopt of liquideert;
  5. ingeval dat de kredietverzekeraar van Verkoper de ten behoeve van Afnemer afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
 • Afnemer is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Verkoper zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Verkoper.

Artikel 5 Levering, levertijd en deelleveringen

 • Alle leveringen van Verkoper geschieden DDP conform de laatste versie van de Incoterms, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
 • Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de overeenkomst of volgens afroep aan haar ter beschikking worden gesteld.
 • Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Afnemer Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met redelijke termijn alsnog na te komen.
 • Het is Verkoper toegestaan Producten in gedeelten te leveren. Indien Producten in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Technische eisen; monsters, modellen; wijzigingen in de te leveren zaken

 • Alle technische eisen die door Afnemer aan de te leveren Producten worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Afnemer nadrukkelijk te worden vermeld.
 • Indien de door Verkoper te leveren Producten buiten Nederland worden geleverd of gebruikt,  is Verkoper er verantwoordelijk voor dat de te leveren Producten voldoen aan de technische  eisen of normen die worden gesteld door de wetten of bepalingen van het land waar de Producten moeten worden geleverd of gebruikt, doch uitsluitend indien Afnemer deze technische eisen en normen tijdig kenbaar heeft gemaakt aan Verkoper en heeft laten opnemen in de overeenkomst.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

 • Het is Afnemer bekend dat Verkoper, teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik kan maken van (diensten van) derden.
 • Verkoper spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Verkoper behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat Afnemer hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden.
 • Geringe afwijkingen van de bedrukking, kleur, dikte, gewicht, en overige afmetingen en maten, kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven Afnemer niet het recht de Producten te  weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of  schadevergoeding van Verkoper te vorderen.
 • Indien Verkoper een Product aanbiedt en/of aangeboden heeft door middel van een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door Verkoper te leveren product. Verkoper behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het Product ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat Afnemer hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten  ontbinden.
 • Afnemer is gehouden alle bescheiden, welke Verkoper nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Verkoper ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Verkoper  verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 8 Prijzen

 • Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s, bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief  andere kosten zoals maar niet beperkt tot verpakkingsmaterialen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot,  veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van Afnemer.
 • Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van (acceptatie van) de offerte of aanbieding en die van aflevering, de  kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot,  het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van  termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Verkoper gerechtigd de aan Afnemer in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Verkoper heeft het recht te bedingen dat Afnemer voor de levering van de Producten een voorschot betaalt.
 • Indien door Verkoper duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.

Artikel 9 Betaling

 • Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van Afnemer op korting, opschorting of verrekening.
 • Indien Afnemer haar betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Verkoper nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Verkoper het recht per maand aan Afnemer de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 • Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van Afnemer. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Verkoper de meerdere schade van Afnemer te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde Afnemer worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
 • Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Afnemer zullen de  verplichtingen van Afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 • Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde of nog af te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Verkoper tegen de Afnemer mocht verkrijgen.
 • Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
 • Indien Afnemer in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort zal schieten en/of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent Afnemer Verkoper toestemming om de betreffende Producten in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende Producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
 • Afnemer is verplicht Verkoper terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust.
 • Afnemer is verplicht, de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen    brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven.
 • In het geval dat Verkoper Producten op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. De Producten worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de Producten berekend naar het moment van de terugname.
 • In het geval dat Afnemer de Producten doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor deze  Producten is nog niet (volledig) voldaan dan is Afnemer verplicht om de vordering op deze derde aan Verkoper te verpanden. Afnemer is niet bevoegd de Producten aan derden te verpanden of enig ander recht hier op te vestigen.

Artikel 11 Reclames

 • Afnemer is verplicht tot controle van de geleverde Producten op het moment van de aflevering.
 • Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door Afnemer nauwkeurig op de door haar afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven. Afnemer is niet gerechtigd te reclameren indien de door Verkoper geleverde Producten afwijkingen vertonen, voor zover deze afwijkingen in de branche als gebruikelijk worden getolereerd. Reclames/ klachten ten aanzien van zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht (8) dagen na levering van de Producten bij aangetekende brief bij Verkoper te zijn ingediend.
 • Niet zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na de leveringsdatum, bij aangetekende brief bij Verkoper te zijn ingediend. Reclames moeten door Afnemer nauwkeurig worden omschreven.
 • Reclames geven Afnemer niet het recht om betaling van het door hem aan Verkoper verschuldigde op te schorten.
 • Indien de reclame naar het oordeel van Verkoper gegrond is, zal Verkoper te harer keuze, hetzij de geleverde Producten herstellen, hetzij naleveren, hetzij de geleverde Producten gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijke geleverde Producten.
 • Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen tien dagen na verzending van de betreffende factuur aan Verkoper bij aangetekende brief bij Verkoper te zijn ingediend.
 • De in dit artikel genoemde termijnen zijn fatale termijnen in de zin van artikel 6:89 BW. Indien niet tijdig geklaagd wordt, dan heeft dit verval van recht tot gevolg.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

 • Het is Afnemer bekend dat op de terzake de  overeenkomst geleverde Producten, modellen, monsters, logo’s, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten van zowel Verkoper zelf als van derden, welke rechten zij zal  respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
 • Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of Producten, alsmede  promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper.
 • Indien Afnemer kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals  hierboven is omschreven dient zij dit direct aan Verkoper te  melden. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt Afnemer jegens Verkoper een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,-, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
 • Afnemer garandeert Verkoper dat zij gerechtigd is tot het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde  materialen, modellen, monsters, logo’s, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan. Afnemer vrijwaart Verkoper voor welke vorm van aansprakelijkheid dan ook,  welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door Afnemer ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 13 Zet-, druk- en/of andere proeven

 • Afnemer is gehouden de door haar al dan niet op haar verzoek van Verkoper ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Verkoper terug te zenden.
 • Goedkeuring van de door Verkoper ontvangen zet-, druk- of andere proeven geldt als erkenning dat Verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 • Verkoper  is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken welke onopgemerkt zijn gebleven in de door Afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op verzoek van Afnemer vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in  rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in  de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Verkoper voor alle directe schade, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Verkoper, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag betreffende het gebrekkige Product met inachtneming van de beperkingen op de aansprakelijkheid zoals opgenomen in de rest van deze algemene voorwaarden.
 • Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere begrepen wordt inkomsten- en winstderving, gevolgschade, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten en wegens bedrijfsstagnatie, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, en kosten aan de zijde van Afnemer.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Verkoper tijdens het leveren van Producten ingeschakelde leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen transportschade en (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd respectievelijk monsters dienen te zijn aangeleverd.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door Afnemer is verstrekt.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures en etiketten.
 • Verkoper is niet aansprakelijk indien Afnemer en/of een contractspartij van Afnemer de  gebruiksvoorschriften van de Producten, waaronder maar niet beperkt tot de veiligheidsvoorschriften en bewaaradviezen, niet in acht neemt.
 • Afnemer is gehouden Verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle  aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met Afnemer is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Verkoper.

Artikel 15 Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid –  ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de  overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of diens leveranciers.
 • Indien Verkoper haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – worden die verplichtingen opgeschort totdat Verkoper weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
 • In het geval dat Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verkoper gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is Afnemer verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Indien door overmacht aan de zijde van Verkoper vertraging ontstaat, dan wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met vier (4) weken verlengd zonder dat Verkoper dan wel Afnemer gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te  ontbinden en zonder dat zij gehouden is om Afnemer enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

 • Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Afnemer in werking zodra hem de wijzigingen bekend zijn geworden.

Artikel 17 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
 • Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als leidend en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige  overeenkomsten, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.

BRCGS

BRCGS is een standaard voor voedselveiligheid. In de standaard worden de hygiëne en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct aan de Retailsector leveren beschreven. Hierbij kunt u ook denken aan verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen.


FSSC 22000

Vanuit de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) is de FSSC 22000 Standaard in het leven geroepen. Als een voedingsgerichte variant van de ISO 22000 Standaardis dit certificeringsprogramma opgezet als een wereldwijde richtlijn in de voedselveiligheid en kwaliteit binnen diverse branches. Deze norm is gericht op de gehele productieketen en is daarmee bij uitstek geschikt voor een internationale harmonisatie, mede vanwege de erkenning door de GFSI. Naast connectie met ISO 22000 heeft de FSSC 22000 veel vergelijkingen met de HACCP criteria waardoor deze een goede variant is met het beste van beide werelden uit deze programma’s. Door het internationaal geaccepteerde karakter van de FSSC en de ketenbrede aanpak binnen dit certificeringsprogramma zien wij in deze norm een sterk voedselveiligheid managementsysteem.